Chipping Hammer - Metal 260mm

Chipping Hammer - Metal 260mm

Chipping Hammer - Metal 260mm

Ref. Marteau à piquer en métal 260mm - 445.00


• steel peen length: 130 mm
• wooden handle length: 260 mm

Indicative unit weight
240 g